PIK SIedlce

Pełna księgowość

zakładowy plan kont;
politykę rachunkowości w oparciu o obowiązujące regulacje prawne;
instrukcję obiegu dokumentów;
instrukcję przechowywania danych;
ewidencję dowodów księgowych w księgach rachunkowych, według polityki
rachunkowości;
ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
ewidencję wyposażenia;
ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług;
bieżącą analizę przychodów i kosztów;
bieżącą analizę należności i zobowiązań;
potwierdzenia sald;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
sporządzamy raporty miesięczne, kwartalne oraz roczne;
sporządzamy deklaracje podatkowe;
sporządzamy sprawozdania finansowe ( składające się z bilansu, rachunku
zysków i strat, informacji dodatkowej zawierającej wstęp do sprawozdania oraz objaśnienia do poszczególnych jego pozycji, a także ewidencję zmian w kapitale i przepływy pieniężne );
współpraca z Biegłymi Rewidentami.
Sporządzanie dokumentacji do KRS
sporządzanie sprawozdań środowiskowych,

Napisz do nas

ul. JANA KILIŃSKIEGO 16/13A
08-110 Siedlce

NIP: 823-151-02-02
Regon: 385385728
tel: 505-134-334
tel: 511-000-362
e-mail: biuro@pik-biuro.pl